تدوین اسناد راهبردی و اجرایی نظام مدیریت دارایی فیزیکی:

برای پیاده سازی نظام مدیریت دارایی فیزیکی پس از بررسی اهداف و استراتژی کلان سازمان ها، ارزیابی وضعیت و تحلیل شکاف، لازم است اسناد راهبردی و اجرایی متناسبی برای سازمان تدوین و سپس پیاده سازی شود. این اسناد راهبردی عبارتند از خط مشی مدیریت دارایی فیزیکی، برنامه استراتژیک مدیریت دارایی (SAMP)، طرح های مدیریت دارایی (AMP)، نقشه راه پیاده سازی نظام مدیریت دارایی فیزیکی و …
مدل IAM نیز برای پیاده سازی مدیریت دارایی فیزیکی 39 حوزه هدف راهبردی و اجرایی را مد نظر دارد که سازمان ها برای انجام و مدیریت هر کدام از این حوزه های هدف، نیازمند اسناد راهنمای مربوطه خواهند بود.
پاوان با تخصص و دانش قابل توجه خود، مراحل ارزیابی و تحلیل شکاف و همچنین تدوین اسناد راهبردی و اجرایی نظام مدیریت دارایی فیزیکی را متناسب با وضعیت سازمان شما ارائه می نماید.

فهرست