رتبه یک مشاوره مدیریت دارایی فیزیکی از وزارت نفت

عضویت حقوقی در IRMA
انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

گواهینامه
HSE-MS

گواهینامه
IMS

گواهینامه
ISO 45001:2018

گواهینامه
ISO 9001:2015

گواهینامه
ISO 10004:2018

گواهینامه
ISO 14001:2015

گواهینامه
ISO 21500:2012

عضویت حقوقی در IAM
موسسه مدیریت دارایی‌ها

فهرست