فعالیت های ما

مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت پروژه، مدیریت یکپارچه دارایی ها، برنامه ریزی استراتژیک، ارزیابی و مطالعات امکان سنجی طرح های مدیریت دارایی، ارائه خدمات مشاوره مهندسی در زمینه برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه خدمات مشاوره ای، راهنمائی، برنامه ریزی آموزشی، ساختار سازمانی، پژوهش و کمکهای عملیاتی در رابطه با موضوعاتی همچون برنامه ریزی و اصلاح فرایند های چرخه عمر دارایی ها اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی (در زمینه مطالعه و امکان سنجی، نیازسنجی، طراحی و ساخت، تامین، انبارداری، عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، اسقاط)، ارزیابی و ایجاد و بازنگری سیستم های مدیریت بهای تمام شده دارایی ها، طراحی و تولید و توزیع نرم افزار ها و بانک های اطلاعاتی در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی و غیر فیزیکی، همچنین برگزاری همایش های علمی و تخصصی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قراردادهای خدمات فنی، مهندسی، اجرا، پیمان مدیریت، طراحی و مشاوره و آماده سازی برای ممیزی ایزو در زمینه های مربوط به موضوع شرکت با مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارجی در زمینه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و انجام هر گونه فعالیت مجاز که با موضوعات فوق مرتبط باشد.

فهرست