ساختار اجرایی

چارت سازمانی پاوان

مشاوره هیأت مدیره

مدیر پروژه A در دفتر مرکزی

مدیر پروژه B در دفتر مرکزی

سرپرست اجرایی پروژه A در محل پروژه

سرپرست اجرایی پروژه B در محل پروژه

کارشناسان اجرایی در محل پروژه

کارشناسان اجرایی در محل پروژه

فهرست