آموزش

آموزش

بزرگ ترین چالش سازمان ها در ابتدای مسیر پیاده سازی مدیریت دارایی فیزیکی، عدم وجود صلاحیت ها و دانش لازم در کارکنان رده های مختلف سازمان، از مدیران ارشد تا کارمندان است. در صورت عدم ایجاد صلاحیت های لازم، عملا پیاده سازی صحیح و موفق نظام مدیریت دارایی فیزیکی غیر ممکن خواهد بود. ایجاد صلاحیت، از طریق آموزش در چهار رده رهبران مدیریت دادایی، مدیران دارایی فیزیکی، برنامه ریزان مدیریت دارایی و مشارکت کنندگان در پیاده سازی این نظام امکان پذیر می شود.
پاوان با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه مدرسین خبره خود، آموزش های لازم را برای دست یابی به توانمندی و صلاحیت های لازم در رده های شغلی مختلف کارکنان شما بر اساس سرفصل های موسسه بین المللی IAM و یا سرفصل های مورد تقاضای شما ارائه خواهد داد.

دوره های آموزشی و سرفصل های مورد نظر IAM: ( دانلود PDF )

ارتباط با بخش آموزش در موسسه IAM: ( کلیک کنید! )

فهرست